Кесиптик багыттар

Бүгүнкү күндө факультетибизде эл чарбасында өтө керектүү, келечектүү деп эсептелинген төмөнкү багыттар жана адистиктер боюнча кесип ээлери даярдалат:

 

Багыттардын      шифри Багыттардын аталышы Ыйгарылуучу квалификация
Кыргызча Орусча
1 570700 Текстиль жана костюм исскуствосу Искусство костюма и текстилья(очный,вечерный)  

Бакалавр

2 740700 Жеңил өнөр-жай

Буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо

Технология и конструирования изделий легкой промышленности (очный,заочный)  

Бакалавр

3 570400 Дизайн(ЖРТ талап кылынбайт) Дизайн(без ОРТ)

(очный,заочный)

 

Бакалавр

4 570022 “Декоративдик колдонмо искусствосу жана элдик кол өнөрчүлүк”

(ЖРТ талап кылынбайт)

Декаративно прикладное искусство и народные промыслы(без ОРТ)

(очный)

 

Бакалавр

5 710100 Информатика жана

Эсептөө техникасы

Информатика и вычислительная техника

(очный,вечерный)

 

Бакалавр

6 640200 Электроэнергетика жана электротехника Электроэнергетика и электротехника

(очный,заочный)

 

Бакалавр

7 610300 Агроинженерия

(электрдик жабдуулар жана электротехнологиялар)

(очный,заочный)

Агроинженерия

(электро обородувание и электротехнология)

 

Бакалавр

8 570025 Графика Графика (без ОРТ) Адистик
9 670200 Транспорттук технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо Эксплуатация транспортно технологических машин и комплексов

(очный,заочный)

 

Бакалавр